NOTA LEGAL

CATALÀ

 

1. EL PORTAL Angel Busquets Rojas “KINERGIA”

1.1 A través del Portal Angel Busquets Rojas “KINERGIA” (d’ara endavant, “el Portal”), accessible a través de l’adreça URL www.kinergia.cat es facilita als visitants i usuaris del portal (d’ara endavant, els “Usuaris”), l’accés a una àmplia gamma de serveis i continguts relacionats amb el manteniment de la Salut, oferim diferents teràpies i serveis per a mantenir i millorar la Salut (d’ara endavant, “els Serveis”)

1.2  Les dades identificatives del responsable del Portal són les que figuren a continuació:

Angel Busquets Rojas

Domicili social: Avd. Pla de Bages, 53 baixos.

S. Fruitós de Bages. – 08272.

Barcelona.

NIF.  39311288X

Adreça de correu electrònic: [email protected]

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

L’accés al Portal comporta la prèvia lectura i acceptació per part dels usuaris d’aquestes Condicions generals d’accés i ús (d’ara endavant, les “Condicions generals”). Mitjançant l’accés i la utilització del Portal s’entendrà que l’Usuari manifesta el seu acord, de manera expressa, plena i sense reserves, amb el contingut de totes i cadascuna d’aquestes Condicions generals en la seva versió publicada al Portal en el moment de l’accés. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions generals, s’haurà d’abstenir d’accedir al Portal i d’operar a través d’aquest. El Portal es reserva el dret a modificar aquestes Condicions generals advertint-ne els usuaris mitjançant els corresponents avisos al Portal, a fi que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment.

La contractació i/o l’ús de determinats serveis pot requerir la identificació de l’Usuari al Portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que desenvolupen, complementen i/o eventualment modifiquen aquestes Condicions generals (d’ara endavant, les “Condicions particulars”). Així mateix, els Usuaris hauran de llegir amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions particulars o altres avisos legals que apareixen al Portal.

Com a Usuari declara ser major d’edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per vincular-se per aquestes Condicions generals (i, si escau, per les Condicions particulars que regulin l’ús d’un determinat servei) i per utilitzar i, si escau, contractar els serveis que s’ofereixen al Portal. L’Usuari accepta, de manera expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l’accés i la utilització del Portal, dels seus serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

En el supòsit que hi hagi alguna contradicció entre les Condicions generals d’accés i ús del Portal i les corresponents Condicions particulars, prevaldran aquestes sobre aquelles, tret que les Condicions generals resultin més beneficioses per a l’Usuari que les Condicions particulars.

 

3. CONTINGUT DEL PORTAL

3.1 L’Usuari del Portal assumeix, coneix i accepta, pel fet de visitar-lo, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions que contingui el Portal, hi apareixen únicament i exclusivament, als efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l’atenció de l’Usuari, i que en un moment determinat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

3.2 L’Empresa es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Portal, així com el contingut i l’extensió dels serveis prestats a través del Portal i de les condicions d’accés a aquests. De la mateixa manera, l’Empresa es reserva la facultat d’incorporar nous serveis i continguts al Portal, així com el dret d’eliminar, limitar, suspendre o impedir l’accés als serveis prestats a través del Portal, ja sigui de manera temporal o definitiva, quan es presentin els motius previstos en aquestes Condicions generals.

3.3 L’Empresa informa l’usuari que a través del portal podrà accedir a productes i serveis que ofereix  Angel Busquets “KINERGIA”,

 

4. Protecció de dades personals 

Angel Busquets Rojas garanteix el compliment de la de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 Desembre i el Reglament Europeu 2016/680 del parlament Europeu de 27 d’Abril). Aquesta llei té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i en especial del seu honor i intimitat personal i familiar.

 

En tot moment s’informarà, durant la recollida de les dades, de la finalitat del seu tractament I que respectem la confidencialitat en la informació facilitada, i que pot exercir el dret d’informació en la recollida de les seves dades, a saber per què i com són tractades les seves dades personals i decidir quant al seu tractament.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Pot exercitar en tot moment els drets de consulta, accés, rectificació, oposició, limitació i supressió de les seves dades, adreçant un escrit amb fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identitat, a Angel Busquets Rojas, [email protected]

 

L’usuari ha de saber que omplir el formulari i enviar les dades sol·licitades implica que la informació reflectida en aquest avís s’ha llegit i acceptat expressament i que, en conseqüència, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb la finalitat explicada.

 

Angel Busquets Rojas ha adoptat les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa que s’exigeixen a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per a això s’han establert tots els mitjans i mecanismes necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori de les dades tenint en compte l’estat de la tecnologia.

 

Respecte a la cessió de dades personals a tercers, es comunica als usuaris que, amb caràcter general, les dades personals no seran cedides a terceres entitats, excepte en aquells supòsits que la cessió respongui al compliment d’una obligació legal o també en aquells casos on hi hagi una relació contractual d’encàrrec de tractament per a la prestació d’un determinat servei. En tot cas, els usuaris han de saber que en cas de produir-se una cessió d’aquest tipus, únicament es durà a terme quan s’hagi obtingut el consentiment exprés per part de l’usuari.

 

No obstant això anterior, vostè consent expressament al tractament de les seves dades perquè puguem remetre-li, per qualsevol mitjà, incloent-hi mitjans telefònics i telemàtics (entre altres, per correu electrònic i sms), informació comercial, dels productes i serveis comercialitzats per Angel Busquets Rojas

 

 

CASTELLÀ

 

1. EL PORTAL Angel Busquets Rojas “KINERGIA”

1.1 A través del Portal Angel Busquets Rojas “KINERGIA” (en adelante, “el Portal”), accesible a través de la dirección URL www.kinergia.cat se facilita a los visitantes y usuarios del mismo, (en adelante, los “Usuarios”), el acceso a una amplia gama de servicios y contenidos relacionados con el mantenimiento de la Salud, ofrecemos diferentes terapias y servicios para mantener y mejorar la Salud (en adelante, “los Servicios”)

1.2 Los datos identificativos del responsable del Portal son los que figuran a continuación:

Angel Busquets Rojas

Domicili social: Avd. Pla de Bages, 53 baixos.

S. Fruitós de Bages. – 08272.

Barcelona.

NIF.  39311288X

Adreça de correu electrònic: [email protected]

 

2. CONDICIONES DE ACCESO Y USO DEL PORTAL

El acceso al Portal comporta la previa lectura y aceptación por los Usuarios de las presentes Condiciones Generales de Acceso y Uso (en adelante, “las Condiciones Generales”). Mediante el acceso y utilización del Portal se entenderá que el Usuario manifiesta su acuerdo, de forma expresa, plena y sin reservas, al contenido de todas y cada una de las presentes Condiciones Generales en su versión publicada en el Portal en el momento del acceso. Si el Usuario no estuviere de acuerdo con el contenido de las presentes Condiciones Generales, deberá abstenerse de acceder al Portal y de operar a través del mismo. El Portal se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones Generales advirtiendo de ello a los Usuarios mediante los correspondientes avisos en el Portal, a fin de que los usuarios puedan tomar conocimiento de su contenido desde el primer momento.

La contratación y/o uso de determinados Servicios puede requerir la identificación del Usuario en el Portal y la previa aceptación de determinadas condiciones particulares que vienen a desarrollar, complementar y/o eventualmente modificar las presentes Condiciones Generales (en adelante, “las Condiciones Particulares”). Los Usuarios deberán leer asimismo con la máxima atención el contenido de las correspondientes Condiciones Particulares u otros avisos legales que aparecen en el Portal.

Como Usuario, Ud. declara ser mayor de edad y/o disponer de la capacidad jurídica y de obrar suficiente para vincularse por las presentes Condiciones Generales (y, en su caso, por las Condiciones Particulares que regulen el uso de un determinado Servicio) y para utilizar y, en su caso, contratar los Servicios que se ofrecen en el Portal. El Usuario acepta, de forma expresa, plena, sin reservas ni excepciones, que el acceso y la utilización del Portal, de sus Servicios y de sus contenidos tiene lugar bajo su única y exclusiva responsabilidad.

En el supuesto de que exista alguna contradicción entre las condiciones generales de acceso y uso del Portal y las correspondientes Condiciones Particulares, prevalecerán éstas sobre aquéllas, salvo que las condiciones generales resulten más beneficiosas para el Usuario que las condiciones particulares.

3. CONTENIDO DEL PORTAL

3.1 El Usuario del Portal asume, conoce y acepta, por el hecho mismo de visitarlo, que los datos e informaciones sobre productos o servicios, y cualesquiera otros datos e informaciones contenidos en el Portal aparecen en el mismo, única y exclusivamente, a efectos informativos, como información de carácter preliminar dispuesta a la atención del Usuario, y que en un momento dado pueden contener errores, imprecisiones o no estar actualizadas.

3.2 La Empresa se reserva el derecho a modificar, a su discreción y de forma unilateral, en cualquier momento y sin previo aviso, la configuración del Portal, así como el contenido y extensión de los Servicios prestados a través del Portal y de las condiciones de acceso a los mismos. Del mismo modo, la SOCIEDAD se reserva la facultad de incorporar nuevos Servicios y contenidos en el Portal, así como el derecho de eliminar, limitar, suspender o impedir el acceso a los Servicios prestados a través del Portal, ya fuere de manera temporal o definitiva, cuando concurran los motivos previstos en estas Condiciones Generales.

3.3 La EMPRESA informa al Usuario de que a través del Portal podrá acceder a productos y servicios ofertados por Angel Busquets Rojas.

4 LEY PROTECCION DE DATOS

Protección de datos personales

Angel Busquets Rojas garantiza el cumplimiento de la de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 Diciembre y el Reglamento Europeo 2016/680 del Parlamento Europeo de 27 de Abril). Esta ley tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y en especial de su honor e intimidad personal y familiar.

En todo momento se informará, durante la recogida de los datos, de la finalidad de su tratamiento y que respetamos la confidencialidad en la información facilitada, y que puede ejercer el derecho de información en la recogida de sus datos, a saber por qué y cómo son tratados sus datos personales y decidir en cuanto a su tratamiento.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que haya una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarias. Puede ejercitar en todo momento los derechos de consulta, acceso, rectificación, oposición, limitación y supresión de sus datos, dirigiendo un escrito con fotocopia de su DNI u otro documento de identidad, a Angel Busquets Rojas   [email protected]

El usuario debe saber que rellenar el formulario y enviar los datos solicitados implica que la información reflejada en este aviso se ha leído y aceptado expresamente y que, en consecuencia, otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la finalidad explicada.

Angel Busquets Rojas ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa que se exigen a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Para ello se han establecido todos los medios y mecanismos necesarios para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los datos teniendo en cuenta el estado de la tecnología.

Respecto a la cesión de datos personales a terceros, se comunica a los usuarios que, con carácter general, los datos personales no serán cedidos a terceras entidades, excepto en aquellos supuestos que la cesión responda al cumplimiento de una obligación legal o también en aquellos casos donde haya una relación contractual de encargo de tratamiento para la prestación de un determinado servicio. En todo caso, los usuarios deben saber que en caso de producirse una cesión de este tipo, únicamente se llevará a cabo cuando se haya obtenido el consentimiento expreso por parte del usuario.

No obstante lo anterior, usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos para que podamos remitirle, por cualquier medio, incluyendo medios telefónicos y telemáticos (entre otros, por correo electrónico y sms), información comercial de productos y servicios comercializados por Angel Busquets Rojas.